ASSAM Board question papers

ASSAM BOARD AHSEC ( SEBA ) QUESTION PAPERS

It is not an official website.

 
CLASS-10 QUESTION Papers PYQ

 

 

CLASS-10-GENERAL-MATHEMATICS-C2-2024

CLASS-10-GEOGRAPHY-31-2024
 

CLASS-10-ASSAMESE-MODERN-INDIAN-LANGUAGE-01-2024

CLASS-10-COMPUTER-SCIENCE-34-2024

CLASS-10-GENERAL-SCIENCE-C3-2024

CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-C4-2024

CLASS-10-ASSAMESE-MODERN-INDIAN-LANGUAGE-1002-2023

CLASS-10-BENGALI-MODERN-INDIAN-LANGUAGE-1003-2023

CLASS-10-GENERAL-MATHEMATICS-3047-2023

CLASS-10-GEOGRAPHY-3019-2023

CLASS-10-HINDI-3006-2023

CLASS-10-IT-ITES-NSQF-3033-2023

CLASS-10-ENGLISH-3045-2023

CLASS-10-GENERAL-SCIENCE-3050-2023

CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-3051-2023

CLASS-10-ASSAMESE-MODERN-INDIAN-LANGUAGE-2021

CLASS-10-ENGLISH-2021

CLASS-10-GENERAL-MATHEMATICS-C2-2021

CLASS-10-GENERAL-SCIENCE-2021

CLASS-10-GEOGRAPHY-E-2021

CLASS-10-HINDI-E-2021

CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-2021

CLASS-10-ENGLISH-C1-2021

CLASS-10-ASSAMESE-MODERN-INDIAN-LANGUAGE-B20-AS-2020

CLASS-10-BENGALI-MODERN-INDIAN-LANGUAGE-B20-BN-2020

CLASS-10-ENGLISH-B20-EN-2020

CLASS-10-GENERAL-MATHEMATICS-B20-GM-2020

CLASS-10-GENERAL-SCIENCE-B20-GS-2020

CLASS-10-HINDI-B20-HN-E-2020

CLASS-10-SANSKRIT-E-B20-SX-E-2020

CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-B20-SS-2020

CLASS-10-ADVANCE-MATHEMATICS-E-B19-AM-E-2019

CLASS-10-ASSAMESE-MODERN-INDIAN-LANGUAGE-B19-AS-2019

CLASS-10-ENGLISH-B19-EN-2019

CLASS-10-GENERAL-MATHEMATICS-B19-GM-2019

CLASS-10-GENERAL-SCIENCE-B19-GS-2019

CLASS-10-HINDI-E-B19-HN-E-2019

CLASS-10-SANSKRIT-E-B19-SX-E-2019

CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-B19-SS-2019

CLASS-10-ASSAMESE-MODERN-INDIAN-LANGUAGE-B18-AS-2018

CLASS-10-COMPUTER-SCIENCE-E-B18-CS-E-TH-2018

CLASS-10-ENGLISH-B18-EN-2018

CLASS-10-GENERAL-MATHEMATICS-B18-GM-2018

CLASS-10-GENERAL-SCIENCE-B18-GS-2018

CLASS-10-HINDI-E-B18-HN-E-2018

CLASS-10-SANSKRIT-E-B18-SX-E-2018

CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-B18-SS-2018

CLASS-10-ADVANCE-MATHEMATICS-E-B17-AM-2017

CLASS-10-ASSAMESE-MODERN-INDIAN-LANGUAGE-B17-AS-2017

CLASS-10-ENGLISH-B17-EN-2017

CLASS-10-GENERAL-MATHEMATICS-B17-GM-2017

CLASS-10-GENERAL-SCIENCE-B17-GS-2017

CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-B17-SS-2017

CLASS-10-ADVANCE-MATHEMATICS-E-B16-AM-2016

CLASS-10-ASSAMESE-MODERN-INDIAN-LANGUAGE-B16-AS-2016

CLASS-10-COMPUTER-SCIENCE-E-B16-CS-TH-2016

CLASS-10-ENGLISH-B16-EN-2016

CLASS-10-GENERAL-MATHEMATICS-B16-GM-2016

CLASS-10-GENERAL-SCIENCE-B16-GS-2016

CLASS-10-HINDI-E-B16-H-E-2016

CLASS-10-SANSKRIT-E-B16-SX-E-2016

CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-B16-SS-2016

CLASS-10-HINDI-MODERN-INDIAN-LANGUAGE-1011-2015

CLASS-10-ADVANCE-MATHEMATICS-E-B1-AM-2015

CLASS-10-ASSAMESE-MODERN-INDIAN-LANGUAGE-B15-AS-2015

CLASS-10-ENGLISH-B15-ENG-2015

CLASS-10-GENERAL-MATHEMATICS-B15-GM-2015

CLASS-10-GENERAL-SCIENCE-B15-GSC-2015

CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-B15-SSC-2015

CLASS-10-ASSAMESE-MODERN-INDIAN-LANGUAGE-B14-AS-2014

CLASS-10-ENGLISH-B14-ENG-2014

CLASS-10-GENERAL-MATHEMATICS-B14-GM-2014

CLASS-10-GENERAL-SCIENCE-B14-GSC-2014

CLASS-10-HINDI-4-B14-HN4-2014

CLASS-10-HISTORY-B1-HI-2014

CLASS-10-ADVANCE-MATHEMATICS-B13-AM-2013

CLASS-10-ASSAMESE-MODERN-INDIAN-LANGUAGE-B13-AS-2013

CLASS-10-ENGLISH-B13-ENG-2013

CLASS-10-GENERAL-MATHEMATICS-B13-GM-2013

CLASS-10-GENERAL-SCIENCE-B13-GSC-2013

CLASS-10-GEOGRAPHY-B13-GE-2013

CLASS-10-HINDI-4-B14-HIN4-2013

CLASS-10-HISTORY-B13-H-2013

CLASS-10-SANSKRIT-B13-SK-2013

CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-B13-SSC-2013

 
CLASS-10 Model-Papers

2024

coming soon

 
CLASS-10 Mock-Test

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Follow us